5 grunner til at gressfrø er så dyrt i 2023 - Lawnal (2023)

Frøpriser kan være overraskende hvis du bare lærer om dem for første gang. De små tingene koster en formue, spesielt hvis du kjøper dem i store mengder. Som førstegangskjøper er det første spørsmålet du tenker på: "Hvorfor er gressfrø så dyre?"

Svaret på spørsmålet er ikke langt inne. Det er imidlertid ikke en enkelt, og mange faktorer bidrar.

Denne artikkelen vil utdanne deg om hvorfor gressfrø er så dyre. Du får en oversikt over de medvirkende faktorene og hvordan du kan være klokere med pengene dine når du ønsker å kjøpe.

Innholdsfortegnelse

Hvorfor er gressfrø dyre?

Rundt 11 forskjellige typer brukes vanligvis til plener i landet. Alle disse gressene har forskjellige egenskaper og priser.

Kostnadene ved å produsere disse frøene er en ledende årsak til den høye prisen. Bønder investerer økonomisk og fysisk for å sikre at du får de sunne frøene. Derfor ønsker de å få alle kronene de har lagt i å produsere disse frøene.

Denne delen vil gi deg en detaljert forklaring på årsakene til at gressfrø er dyre.

1. Type gressfrø

5 grunner til at gressfrø er så dyrt i 2023 - Lawnal (1)

Det finnes forskjellige gresstyper du kan kjøpe til plenen din, og de inkluderer Fescue, Kentucky bluegrass, Bermudagress, Raigrass, Bahiagrass, Centipede grass, Zoysia ogHøy svingel. Alle disse gressene kan klassifiseres i gress med varmt eller kaldt vær. Varmværsgressene vil trives mer i tørre temperaturer, mens kaldtværsgressene vil vokse bedre i kalde temperaturer.

Trender

(Video) 2023 GRASS seed prices are ridiculous ‼️

Den beste tiden å plante gressfrø i New England

De kjølige sesongens gress inkluderer Kentucky-blågress, finsvingel, høysvingel og flerårig raigras. Gress i kategorien for varme årstider er Bermuda-gress, Bahia-gress, tusenbeingress,St. Augustin, og Zoysia-gress. Det er viktig å vurdere disse gresstypene når du kjøper.

Alle disse gresstypene har forskjellige priser. Svingel og raigras er billigst. Raiggress vil sette deg tilbake $53 for en 50-pund pose, mens Fescues vil koste rundt $60-$75 for en 25-pund pose. Du trenger $80-$100 for å få 25 pund Kentucky Bluegrass-gressfrø.

Hvis Bermuda-gresset fanger deg, kan du få en 25-pund pose for $105-$130. Bahiagrass er også dyrt, og en 25-pund pose vil sette deg tilbake $120-$160.

En 25-kilos pose av enhver frøtype vil være nok til å dekke et område på rundt 1000 kvadratfot. Du må bruke mer på frø hvis hagen din er større.

2. Oppdrettskostnader

5 grunner til at gressfrø er så dyrt i 2023 - Lawnal (3)

Kostnadene ved å dyrke frøene er den viktigste grunnen til at det selges for en så høy pris. Bønder må gi opp tiden sin og bruke penger på å plante frøene. Denne underdelen vil se på de tre essensielle oppdrettsfaktorene og hvordan de påvirker prisen på gressfrø.

Beskjæringsplass

Prosessen med å lage gressfrø er lang. Jord som kan romme dyrking er det første en bonde trenger. Bønder dyrker gressfrø som alle andre avlinger.

De kan bare tjene på frøene hvis de planter mye. Hvis de skal produsere mer, trenger de mer land. De må gi opp å plante andre avlinger for å få mer land for å dyrke frøene. På grunn av disse investeringene tar de høyt for å dekke utgiftene sine.

Trender

(Video) What to look for when buying grass seed

Kostnader for maskiner

En stor gård krever tunge maskiner for å utføre avgjørende arbeid. Bønder trenger kraftige maskiner som sigdklippere ogroterende skiveklipperefor plenarbeid. Alle disse maskinene trenger tunge traktorer for å trekke dem før de kan jobbe.

Kostnadene ved å kjøpe disse traktorene er ublu. Å leie dem er ikke annerledes, og bøndene må bruke penger også. Bortsett fra kostnadene ved å kjøpe eller leie disse maskinene, er vedlikehold et annet aspekt som sluker penger.

Behovet for å kjøpe bensin eller reparere defekte deler er også dyrt. Hvis bonden er ferdig med å bruke penger på disse, er den mest realistiske måten å få tilbake pengene på prisen på frøene.

Tidsfaktor

Tid er penger, og denne uttalelsen kommer til å spille angående kjøp av gressfrø. Gress tar ti måneder til 2 år åspire, avhengig av typen bonden dyrker. De trenger å passe på disse gressene i denne perioden og har vanligvis ikke tid til andre avlinger.

På slutten av disse ti månedene eller to årene, alt ettersom, vil bonden ønske å tjene nok penger til å gjøre det verdt tiden sin. De tar mye betalt for frøene, reflektert i sluttprisen.

3. Blandinger av frøene

5 grunner til at gressfrø er så dyrt i 2023 - Lawnal (5)

Noen poser inneholder en blanding av forskjellige frø. Disse blandede frøposene pleier å være dyrere fordi du får to typer. Hvis du ønsker å kjøpe to dyre frøtyper i en pose, vær forberedt på å bruke mer.

Trender

(Video) 5 Best Grass Seeds for Sandy Soil (2023)

Hvordan lage en gressklipper til 30 km/t eller mer

Det er mange grunner til at bønder selger blandede frøposer. En av hovedgrunnene er å legge til allsidighet og skjønnhet til plenen din. Plener med blandingsgress er et skue å se hvis du pleier gresset godt og de spirer sunt.

Du kan også bruke dem til å kjenne gresset som vokser best på plenen. Hvis et av frøene ikke spirer godt, er sjansen stor for at det andre ville gjøre det. Dette er imidlertid en dyr måte å eksperimentere på.

Hvis du velger blandede gressfrø, er det best å gjøre det bare hvis du vet at de kan vokse på plenen din. Du kan henvende deg til en plenpleieekspert for de gresstypene som vokser best hvis du flytter til et nytt område.

4. Veskestørrelse

5 grunner til at gressfrø er så dyrt i 2023 - Lawnal (7)

Posestørrelsen på frøet du kjøper kan påvirke prisen. Av denne grunn er det viktig å forstå gressfrøene du trenger med hagen din. Hvis du kjøper en 50 pund pose(r) med frø når alt du trenger til hagen din er 25 pund, vil du ende opp med overskudd og overforbruk.

Du kan sjekke ut hvor mange gressfrø du trenger til hagen din i emballasjen eller på nettet. For å gjøre det, må du vite den nøyaktige størrelsen på hagen din. De fleste kilder vil bare fortelle deg hvor mye frø du trenger for 1000 kvadratfot, og du vil bruke det til å beregne det totale hagearealet ditt.

Trender

Lader en gressklipper batteriet? (Forklart)

Forstå at frødekningsgraden varierer avhengig av typen du kjøper. Mengden Kentucky Bluegrass du trenger per 1000 kvadratfot er ikke den samme som Tall Fescue. Du trenger 2-4 pund Kentucky bluegrass og 5 pund tallsvingel for 1000 kvadratfot.

5. Oppdrettsutfordringer

5 grunner til at gressfrø er så dyrt i 2023 - Lawnal (9)

Tørke og reduserte pollineringsrater er to av de mest fremtredende utfordringene bøndene står overfor i USA. Bønder må bruke mer på vann i områder der de ikke er tilgjengelige.

Selv når de får vannet, klarer de fortsatt ikke å nå sin høyeste vekstkapasitet fordi de ikke får den mengden de ønsker de fleste ganger. Denne situasjonen fører til at de tar mer betalt for frøene de produserer under detteugunstig tilstand.

For at gressfrø skal spire, må insekter bestøve dem. Forurensning og andre årsaker har resultert i mangel på bier og sommerfugler, noe som begrenser pollineringen. Denne begrensede pollineringen fører også til en reduksjon i produksjonen som disse bøndene får fra gresset. Derfor må de ta mer betalt for å gjøre opp for tapte produkter.

Hvordan spare penger når du kjøper gressfrø

Gressfrø er dyre, men noen tips kan hjelpe deg å spare penger når du handler. Kjøp i bulk hvis du vil jobbe på en stor plen. De er billigere når du kjøper dem i bulk.

Ikke skynd deg når du vil kjøpe gressfrø. Ta deg tid til å utføre undersøkelser slik at du kan kjøpe den beste. Hvem vet, den beste gresstypen for klimaet ditt kan være den billigste.

Trender

Må en ny gressklipper-batteri lades?

Som nevnt tidligere, få målene dine riktig. Forstå størrelsen på plenen din, slik at du ikke bruker for mye på å kjøpeoverflødig frø.

Konklusjon

Gressfrø er ikke bare dyre; skylden på de mange anstrengende jordbruksutfordringene bøndene står overfor. Etter at frøene forlater gårdene, er transport, lagring og pakking også faktorer som påvirker prisene. Nøkkelen er å lære å spare penger mens du kjøper frø.

Ikke kjøp frø av lav kvalitet fordi du vil spare penger. De av lavere kvalitet vil gi deg en plen av lav kvalitet. Hvis du vil ha den beste hagen, gå for det beste alternativet.

Relaterte innlegg:

  • Spiser maur gressfrø? Utforsker forholdet deres
  • Kan jeg bare kaste gressfrø ned på en eksisterende plen?
  • Kentucky 31 Tall Fescue Coated vs Uncoated Seed
  • Pris på brukte gressklippere i 2023: En enkel veiledning
  • Ombyggingskostnad for gressklippermotor (verdt det?)
  • Hvordan finne ut om gressfrøet ditt spirer riktig
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 25/10/2023

Views: 5679

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.